Przegląd Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona/Blog

Autor: Wojciech Kordyzon

W Bibliotece Narodowej pracuje w Zakładzie Zbiorów Cyfrowych nad rozwojem Polony. Naukowo zajmuje się kulturą epok dawnych (zwłaszcza wczesnonowożytnym piśmiennictwem protestantów w Rzeczypospolitej) oraz edytorstwem tekstów staropolskich.

Wcielenia królowej Wandy

Choć to Wincenty Kadłubek na początku XIII w. jako pierwszy wprowadza Wandę na karty polskiej historiografii, dopiero późniejsi autorzy doprowadzili jej legendę do znanego powszechnie kształtu: opowieści o bajecznej słowiańskiej władczyni, która na czele wojsk przegania niemieckiego adoratora, a później dramatycznie kończy w wiślanych odmętach.